Ēriks Začs

Foto

Teicējs: Ēriks Začs
Dzimšanas gads: 1964. gada 30. janvāris
Intervijas vieta: Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, Sološnieki
Ziņas par teicēju: Ēriks Začs ir erudīts cilvēks, kurš daudz ceļojis pa Latgali. PSRS laikā tika iesaukts armijā un dienēja Afganistānā. Dzīvo etnogrāfiskā lauku mājā, piekopj senos amatus, apzina novada kultūrvēsturisko mantojumu. 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.