Anna Jermacāne

Foto

Anna Jermacāne beigusi vidusskolu, mācības nav turpinājusi. Uzaudzinājusi sešas meitas. Ir aktīva, dzīvespriecīga, omulīga. Labprāt dzied Tilžas pagasta folkloras kopā, piedalās Tilžas teātra uzvedumos, ir cienīta godu saimniece.

  • Anekdote par kandžas gatavošanu

    Teicēja: Tais laikos, ka to šmakovciņu nadrīkstēja dzīt un ka, ka jau bija, goja ziņas, Zīmassvētki, es sovā vōrdā un mīļā runāšu. Ar veiru gribējām izdzīt šmakovciņu, lai Zī …

    Pētnieks: Dr. philol. Gatis Ozoliņš, Daugavpils Universitāte

    Kategorijas: Svētki un tradīcijas, Anna Jermacāne

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.