Regīna Bramane

Foto

Teicēja: Regīna Bramane
Dzimšanas gads: 1928. gada 5. jūlijs
Intervijas vieta: Vārkavas novads, „Eži”
Ziņas par teicēju: Regīna Bramane pusaudzes gados piedzīvoja Otrā pasaules kara notikumus. Viņa dzimusi, augusi un visu mūžu nodzīvojusi lauku mājā latgaliskā vidē. Prot daudzus senus amatus, atceras savu vecāku un vecvecāku teikto par notikumiem vēl senākos laikos.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.