Izveide un misija

E-muzejs “Vitamemoriae” ir nozīmīgs Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007–2013 pārrobežu sadarbības programmas Latvija–Lietuva–Baltkrievija projekta „Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV–BY pārrobežu teritorijā”, ID Nr. LLB–2–143 ieviešanas gaitā izveidots sociokultūras produkts, kas interaktīvā veidā fiksē vēstures liecības un nodrošina to aktualizāciju mūsdienīgā un visplašākajam interesentu lokam pieejamā informācijas un zināšanu izplatīšanas formātā, kā arī paredz apkopotā un sistematizētā vēstures materiāla pārmantojamību nākamajās paaudzēs.

E-muzejs apkopo 360 audiovizuālās mutvārdu vēstures formas – dzīvesstāsta segmentētas vienības. Tās paver iespēju sastatīt indīvīdu atmiņas ar oficiālo vēsturi, veidojot aktīvu un iekļaujošu attieksmi pret savu reģionu, tā pagātni un iedzīvotājiem; salīdzināt Latvijas – Baltkrievijas pierobežas reģiona vēsturi, izkristalizējot priekšstatu par vienojošām un atšķirīgām iezīmēm abām valstīm kopīgo sociālpolitisko un kultūrvēsturisko procesu interpretācijā.

E-muzejs ir instruments, kas nodrošina akadēmisko zināšanu pārnesi uz sabiedrību. Tas veidots kā atbalsts akadēmiskajai un profesionālajai izglītībai. E-muzeja resursi tiks izmantoti projektā iesaistīto  universitāšu – Daugavpils Universitātes (Latvija)  un Jankas Kupalas Grodņas Valsts universitātes (Baltkrievija) – dažāda līmeņa studiju programmu mācību saturā.

Lai nodrošinātu e-muzeja ilgtspēju, tajā informācijas ievietošana turpināsies arī pēc projekta noslēguma, atlasot  mutvārdu vēstures, folkloras un dialektoloģiskās prakses laikā studentu savāktos, kā arī citu interesentu iesūtītos un ekspertu izvērtētos maetriālus.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.