Par mums

E-muzeja koncepciju, struktūru un saturu no 2013. gada 1. marta līdz 2015. gada 28. februārim kopīgi veidoja Daugavpils Universitāte, Jankas Kupalas Grodņas Valsts universitāte un Daugavpils biedrība “Inovāciju un attīstības veicināšanas centrs” Eiropas Teritoriālās sadarbības Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV-BY pārrobežu teritorijā” (projekta ID Nr. LLB-2-143) kompetentais un kreatīvais personāls. Projekta mērķis un e-muzeja koncepcija – nodrošināt akadēmiskajās aprindās un projektā iesaistīto reģionu iedzīvotāju vidū vēstures zināšanu pieejamību par Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritoriju kultūras mantojumu, veicinot sabiedrības izpratni par kultūras saglabāšanas nepieciešamību.

Projekta realizācijas laikā izveidotais e-muzejs “Vitamemoriae” nodrošina šo zināšanu pieejamību ikvienam interneta lietotājam.

Priecāsimies, ja mūsu izveidotais zināšanu pārneses uz sabiedrību produkts sniegs e-muzeja apmeklētājiem jaunu pieredzi, zināšanas un iespaidus, rosinot domu, skatpunktu un viedokļu apmaiņu!

 

Esam atvērti komentāriem, pārdomām, ieteikumiem un jauniem materiāliem!

Svarīgākā informācija par projektu ID Nr. LLB-2-143

Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV-BY pārrobežu teritorijā”

Projekta vadošais partneris: Daugavpils Universitāte
Projekta partneri: Jankas Kupalas Grodņas Valsts universitāte (Grodņa, Baltkrievija), Inovāciju un attīstības veicināšanas centrs (Daugavpils, Latvija)
Projekta realizācijas laiks: 24 mēneši (2013. gada 1. marts – 2015. gada 28. februāris)
Projekta kopējais budžets – 168 824 EUR (ES līdzfinansējums – 151 941,60 EUR, 90%; DU līdzfinansējumu sedz IZM piešķirtie valsts budžeta līdzekļi)
Projekta vadītāja –Dr. filol., profesore, DU Humanitārās fakultātes dekāne Maija Burima

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013
Daugavpils University Innovation and Development
Promotion Centre
Yanka Kupala State University of Grodno
Promotion Centre

Latvia, Lithuania and Belarus Cross-border Cooperation
Programme within the European
Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013
Šo projektu finansē Eiropas Savienība
Eiropas Komisijas EuropeAid LV-LT-BY Programmas mājaslapa ES delegācija Baltkrievijā

Par šīs mājaslapas saturu ir atbildīga Daugavpils Universitāte un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.